3 người phụ nữ có số phận l̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ trong sử Việt: Người từ s̼ậ̼p̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ quy y cửa P̼h̼ậ̼t̼, kẻ n̼ô̼ ̼t̼ì̼ hóa hoàng phi

Từ hoàng đế trở thành n̼i̼ ̼c̼ô̼, người h̼ầ̼u̼ ̼h̼ạ̼ được phong làm hoàng phi, con v̼u̼a̼ lại lấy hai chồng làm v̼u̼a̼ là câu chuyện của Lý Chiêu Hoàng, …

Read More

Nguyễn Ánh từng t̼r̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ như thế nào: D̼u̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼p̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼hay ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼?

Thời Nguyễn, h̼ả̼i̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼là ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ gây ra hàng ngàn vụ c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ trên biển. Để giải quyết n̼ạ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼i̼ể̼n̼, ngoài việc t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼, …

Read More